drg360
رضایت نامه ها

فرم رضایتمندی بیماران مطب دکتر گشاده رو

رضایت بیمار باعث تسریع در بهبود جسمی و روحی وی شده و از سوی دیگر ، رضایت بیمار ، مرجع و بهترین معرف ما برای دیگران میباشد. رضایتمندی بیمار از درمان و خدماتی که دریافت می کند ، اولویت اول ما بوده و بسیار مهم می باشد.. مراجعین محترم با پر کردن فرم ارزیابی، میزان اثر بخشی خدمات دندانپزشکی ، زیبایی و درمان را اعلام می فرمایند.

فرم رضایتمندی شماره 1